Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

KARMĖLAVOS PARAPIJOS BAŽNYČIOS INVENTORIUS, SURAŠYTAS JO MALONYBĖS KAUNO KUNIGO DEKANO 1782 m. RUGPJŪČIO mėn. 1 d

Karmėlavos parapinė Šv. Onos medinė bažnyčia yra gavusi fundaciją iš karaliaus Žygimanto I [Senojo] 1529 m., o šviesusis dauggalis jo malonybė ponas Simonas Sirutis, Vitebsko kaštelionas, Kauno seniūnas, 1768 m. ją pastatė iš naujo su išsikišusiomis, koplyčių pavidalo platesnėmis sienomis, nuo presbiterijos [praplatintomis] per 3 uolektis; ilgio turi 39 uolektis, pločio - 21, su mūro pamatais iš akmenų ir plytų. Stogą turi dar gerą, dengtą gontais; viename to stogo gale, viršum frontono, stovi proporcingas apvalus kupolas su geležiniu kryžiumi; [kupolo] viduje pakabintas varpelis (signorėlis); antrajame stogo gale pastatytas tartum mažas kupolėlis su geležiniu kryžiumi. Į bažnyčią įeinama pro dideles dvivėres duris, apkaltas pušinėmis lentomis; [durys] su geležiniais vyriais, užkišamos iš vidaus buomu, [ėjus į bažnyčią, abiejose pusėse sienos, aukštesnės už presbiteriją, remiasi į 3 stulpus, tarytum piliorius. Taip stulpų abiejose pusėse yra po 3 senus suolus; presbiterijoje 2 atskiri, maži, dažyti suoleliai. Priešais presbiteriją - priimantiems komuniją grotelės su staliaus ištekintomis baliustromis. Ten pat, Evangelijos pusėje, - staliaus daryta sena sakykla; laiptai į sakyklą - iš zakristijos; po sakykla yra sena klausykla. Visoje bažnyčioje 9 dideli, dar sveiki langai su alaviniais rėmais.
Zakristija yra Evangelijos pusėje, kvadratinė, 6 uolekčių, į ją - 2 durys, vienos - iš bažnyčios, kitos - į šventorių, su geležiniais vyriais. Durys, vedančios į šventorių, apkaltos, su geležine vidaus spyna ir iš lauko pusės [užstumiamos] velke. Vienas stiklo langas su alaviniais rėmais; reikėtų įtaisyti geležines grotas. Toje zakristijoje yra rakinama spintelė sidabrui [laikyti], pastatyta ant mensos, kurioje yra 6 stalčiai liturginiams drabužiams sudėti.
ALTORIAI
Didysis altorius medinis, naujas, drožėjo skoningai padirbtas, pastatytas dabartinio klebono lėšomis, dviejų tarpsnių. Pirmajame taipsnyje yra 4 uolekčių aukščio, 2 alkūnių pločio paveikslas, [vaizduojantis] stovinčią Mergelės Mariją su Kūdikėliu, tapytas ant drobės. To paveikslo aptaisas sidabrinis, su dviem karūnom ir 12 žvaigždžių, neseniai įsigytas dabartinio klebono lėšomis, sveria 22 grivinas. Tame paveiksle po Marijos kojomis – didelis varinis, paauksuotas pusmėnulis. Antrame tarpsnyje – Švč. Trejybės paveikslas rėmuose, auksuotuose trintu auksu.
Ten pat, ant mensos, stovi skoningas medžio drožėjo darytas ciboriumas, neseniai paauksuotas trintu auksu, su geru užraktu. Lempos, nuolatos degančios priešais Švenčiausiąjį, nėra.
Antras altorius - Evangelijos pusėje, prie sienos, išsikišusios labiau negu presbiterija, yra Šv. Jurgio, ankstesnis, senas, prastai nutapytas, nevertingas.
Trečias - Šv. Onos altorius Epistolos pusėje, priešais Šv. Jurgio altorių, prastai nutapytas, nevertingas.
Brolijos procesinis altorėlis, niekam tikęs. Krikštykla paprastai padaryta, pastatyta prie sienos, netoli didžiųjų durų, šalia choro. Viršuje frontono - 2 langai. Senų bažnytinių katilų - 2, pozityvas visiškai sugadintas, groti juo sunku.

ŠVENTORIUS
Šventorius apie bažnyčią yra maždaug kvadratinis, ilgio turi 92 uolektis, pločio - 82. Šiame šventoriuje, priešais bažnyčios duris, yra ant sukryžiuotų sijų iškelta varpinė, apkalta storlentėmis, dengta gontais, su kupolu, ant kurio yra geležinis kryžius; [varpinėje] yra 2 vidutiniai varpai, trečias - signorėlis bažnyčios kupole, ketvirtas prie zakristijos patarnaujantiems Mišių aukai, ir su bursomis yra 6 maži varpeliai. Visas šis šventorius aplinkui aptvertas jau gerokai papuvusia medine tvora, ją reikėtų taisyti; [šventorius] rakinamas, kad neįeitų gyvuliai.

Karmėlavos klebonas dabar yra jo malonybė kunigas Kazimieras Rapševičius iš Ukmergės apskrities, 48 metų. Šią beneficiją valdo nuo 1770 m.; į kunigus įšventino 1764 m. šviesusis dauggalis jo malonybė Tomas Zenkovičius, Ariopolio vyskupas, Vilniaus sufraganas ir LDK sekretorius, [paskirdamas] į Šėtos bažnyčią, su Šėtos klebono jo malonybės kun. Sebastijono Chščonovičiaus [teikiamu] išlaikymu. Mokėsi vyskupijos seminarijoje, moralės teologas, gerai moka lietuvių kalbą. Nors galėtų turėti pagalbininką kamendorių, bet nelaiko. Valdo tik šią vieną Karmėlavos beneficiją ir joje nuolat gyvena. 1767 m. įvesdintas šviesiausiojo Lenkijos monarcho Stanislovo Augusto pristatytas.

Karmėlavos klebonija nauja, iš pušinių rąstų, už 440 žingsnių nuo bažnyčios, dengta gontais, turi 7 kambarius, į kuriuos kartu su priemene yra 8 durys su geležiniais vyriais. Stiklo langų su mediniais rėmais - 10. Einant iš priemenės, kairėje pusėje - 4 kambariai, kur yra tik viena kavinės spalvos glazūruotų koklių krosnis su židiniu, [skirta] visiems kambariams; grindys suklotos iš lentų. Kita [namo] pusė dar nebaigta [statyti]. Priešais šį rūmą - kiemelis. Dvejetas svirnų, dengtų šiaudais: vienas naujas, kitas senas. Jų durys su geležiniais vyriais; vienos [durys] su vidaus spyna, kitos užstumiamos skląsčiu. Už svirnų - ratinė, arklidė ir kiti tvartai, visi dar geri, iš viso - 7.
Taip pat einant iš rūmo link svirno, kairėje pusėje - bravoras prie šaltinio, naujai perstatytas, dengtas skiedromis. Prie jo nauja salyklinė, dengta šiaudais, turi mūrinę krosnį su gaubtu. Bravoro indai parūpinti už dabartinio klebono lėšas. Durys į salyklinę su bėgūnais, vartai į bravorą- dvivėriai. Einant iš rūmo į svirną, dešinėje pusėje - buvusi klebonija, sena, dengta šiaudais, kur yra švarus kambarys su dviem stiklo langais, su mediniais rėmais, glazūruotų koklių krosnis. Prie [šio] kambario iš galo - kamara, pristatyta iš šulų; vienas stiklo langas su mediniais rėmais. Asla visur molinė. Dvejos durys su geležiniais vyriais, dvi priemenės: viena prie kambario, kur yra kamarėlė - podėlis, antroji prie kepyklos, kur yra virtuvė. Visos šios durys - tiek į priemenes, tiek į kepyklą - su bėgūnais.
Klojimas javams kartu su jauja šiais metais naujai pastatyti, yra 17 sieksnių, dengti šiaudais, su dvejais vartais; vieni - iš priekio. Ten pat kluone iš šonų yra dvi daržinės, dengtos šiaudais. Kluonas, klebonija su daržais iš visų pusių aptverti tvora. Vartai į kleboniją iš bažnyčios pusės - dvivėriai, nauji, dengti gontais.

/ „Lietuvos istorijos šaltiniai. Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m." (iš parapijos archyvų)/

   

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija