Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Maldos prie Advento vainiko eiga

Kryžiaus ženklas

Skaitinys (Dievo Žodžio ištrauka)

Trumpa tyla apmąstymui

Malda prieš uždegant žvakę
Šis vainikas su keturiomis žvakėmis - tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Melskime Dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų pastangas parengti savo širdis Jo sūnaus atėjimui.

Uždegama žvakė (kiekvieną sekmadienį uždega vis kitas šeimos narys) ir skaitoma savaitės malda.

Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui.

Kryžiaus ženklas.

Pirmasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 2, 1-2, Rom13, 11-14, Mt 24, 37-44

Malda

Ateinantis gyventi tarp mūsų Dieve,
prašome Tavo malonės nusimesti tamsos darbus,
apsiginkluoti šviesos ginklais. Tegu Ramybės Kunigaikščio atėjimas karo ir naikinimo ginklus paverčia taikos ir klestėjimo įrankiais.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Antrasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 11, 1-10, Rom 15, 4-9, Mt 3, 1-12

Malda

Ištvermės ir paguodos Dieve,
padėk ištiesinti mūsų takus, mūsų tikėjimas tebūna atviras Tavo Šventajai Dvasiai, kad neteistume kitų pagal išorę ir tarpusavyje būtume vienos minties.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Trečiasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 35, 1-6.10 Jok 5, 7-10, Mt 11, 2-11

Malda

Žmogų gelbstintis Dieve, 
meldžiame Tavo malonės - sustiprink mūsų širdis. Siųsk mus darbuotis dėl Tavo Karalystės derliaus: guosti nusiminusius, drąsinti nusilpusius, pagelbėti alkstantiems, melstis už kenčiančius.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Ketvirtasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 7, 10-14, Rom 1, 1-7, Mt 1, 18-24

Malda

Dieve su mumis, 
leisk mums tikėjimo klusnumu atsiliepti į Tavuosius užmojus ir paraginimus. Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui, teauga mūsų pasitikėjimas Tavo Valia.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

 Parengta pagal "Caritas"

advento vainikas

Adventas

Adventas - vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo metas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės metas.

  • Raskime laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje. Atsisakykime ko nors (betikslio televizijos žiūrėjimo ar naršymo internete), kad laiko tam užtektų.
  • Studijuokime Dievo Žodį ir apmąstykime įsikūnijimo - Dievo tapimo žmogumi - slėpinį.
  • Permąstykime savo gyvenimą.
  • Susigrąžinkime viltį, kad Dievas atnaujins pasaulį - Jis mūsų niekada neapleidžia, ir ateis tokia diena, kai nušluostys kiekvieną mūsų ašarą.
  • Atsisakykime ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti. Tuo, ką turime, dosniai pasidalykime su stokojančiuoju.

Advento vainikas

Advento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Mieste buvo daug našlaičių, kurie neturėjo namų ir elgetaudavo. Evangelikų pastorius J. Wichernas įsigijo didelį namą ir suteikė jiems pastogę bei maisto. Jis rūpinosi, kad vaikai įgytų profesiją. Jie nustojo elgetauti, išmoko užsidirbti pragyvenimui. Kasmet per Adventą pastorius kviesdavo vaikus melstis ir sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos kiekvienas maldos grupelės vaikas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę.

Daugeliui Advento vainikas taip patiko, kad ši idėja išplito, ypač šeimose. Tačiau kur namuose rasti vietos su dvidešimt keturiomis žvakėmis? Taip žvakių liko tik keturios. Jos reiškia keturias Advento savaites. Viena po kitos uždegant žvakes artėjama prie Jėzaus gimimo.

Vainiko žvakės namuose įžiebiamos šeštadienio vakare, kai prasideda liturginis sekmadienio laikas. Susirenka visa šeima, prieš uždegant žvakę kalbama malda. Kiekvieną savaitę uždegti žvakę gali vis kitas šeimos narys.

 „Caritas“ žvakelės

005Šios žvakelės yra solidarumo su vargstančiaisiais simbolis.

Pirma, žvakelės savikainos dalis paremia Carito žvakelių dirbtuvių iniciatyvą. Šių dirbtuvių tikslas - socialiai pažeistiems asmenims vietoje žuvies duoti meškerę, kitaip tariant, palydėti jose dirbančius žmones (išmokyti juos dirbti, tinkamai elgtis su pinigais, atgauti pasitikėjimą savimi) ir sugrąžinti į visuomenę.

Kita aukos dalis (tai, ką paaukojate virš savikainos) atitenka jūsų parapijos vargstantiesiems, pvz., seneliams, vaikams - tiems, kam jūsų parapijos bendruomenė yra įsipareigojusi padėti. Kiekviena parapija pati apsisprendžia, kaip tikslingiausiai panaudoti jūsų paaukotas lėšas, kad pagalbą gautų tie, kuriems jos labiausiai reikia.

Įsigyk Caritas žvakelių ir dalykis tikėjimo šviesa su vargstančiaisiais!

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

"Gerumas mus vienija" vyksta kasmet nuo 1997 m. Akciją apibūdina 4 žodžiai:

  • Adventas dažnai jis prabėga nepastebėtas, jį pasigrobia anksčiau į parduotuves atėjusios Kalėdos. Taigi, šia akcija siekiama padėti mums visiems susigrąžinti Adventą. 
  • Malda, apmąstanti Dievo Žodį, yra kelias, vedantis per Adventą. Pasirinkę kitą kelią greitai pasklysime tarp pasaulio triukšmo, kasdienės skubos ir rūpesčių kalnų. Malda yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.
  • Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, o pirmiausia meilės ir broliško artumo, mes ugdomės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje.
  • Caritas tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, negali laikyti vien sau, o yra kviečiamas juo dalytis. Kviečiame visus prisijungi prie šios nuostabios tarnystės savo bendruomenėse.

 

 Parengta pagal "Caritas" lankstinuką.

 

Anonsas: 2016-11-27 laida "Šventadienio mintys"

2016-11-27, SEKMADIENĮ, LAIDOJE „Šventadienio mintys“ pokalbis apie šiuolaikinius pamokslininkus.
Laidos vedėja Dalia Michelevičiūtė su kun. Ričardu Doveika kalbasi,kaip Dievo žodžio skelbimui gali pasitarnauti medijos.
Antroje laidos dalyje Diana Neimantienė lankosi Aušros vartų atlaiduose, kai čia buvo meldžiamasi už kariuomenę ir policiją, taip pat buvo pristatoma nauja kun. Algirdo Toliato pamokslų knyga „Žmogaus ir Dievo metai“.
Laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį 7.30 val. per LRT ir 12.30 per LRT KULTŪRĄ.

LRT logo 2012

BROLIAI PRANCIŠKONAI SKELBIA PRAKARTĖLIŲ KONKURSĄ

Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ ir kviečia 2016 m. lapkričio 14 – gruodžio 15 dienomis pristatyti konkursines prakartėles į Lietuvos pranciškoniškas parapijas bei vienuolynus. 

Pirmą kartą organizuojamo pranciškoniško prakartėlių konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje – bei paskatinti pasigaminti prakartėlę patiems.

Tokią prakartėlę, kokią žinome dabar, pirmą kartą 1223 metais sugalvojo šventasis Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis švęsti Kalėdas Grečio gyvenvietėje, jis paprašė, kad šalimais Grečio užtiktoje oloje būtų atkartota Jėzaus gimimo scena – padėta šieno, atvesti jautis ir asilas, atneštas žaislinis kūdikis – ir ten būtų aukojamos šv. Mišios. Netrukus prakartėlių tradicija išplito po visą pasaulį.

„Pranciškus troško pamatyti, atkartoti ir parodyti žmonėms įsikūnijusį Dievą, – sako konkurso iniciatorius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. – Kaip šv. Pranciškaus biografijoje rašo Tomas Celanietis, „toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis žmonių apie kūdikėlį Jėzų jau buvo užmiršę, tačiau malonei veikiant, savo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekad neužmirštas.“ Manau, jog kaip šv. Pranciškaus laikais, taip ir šiandien yra labai panaši situacija. Kalėdų šventės visame
pasaulyje švenčiamos labai plačiai, bet kuo toliau, tuo labiau išsitrina šventės esmė, ji pradedama vadinti „sezonine švente“. Prakartėlių gamyba namuose, kai ją drauge daro tėveliai ir vaikai, turėtų pasitarnauti tam, kad būtų atgaivinta pati centrinė šv.Kalėdų žinia, jog Kalėdos yra Dievo gimimo Žemėje šventė.”

Nuo gruodžio 18 dienos iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos vietinėse pranciškonų bendruomenėse ir parapijose (Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne), kur iki gruodžio 26 dienos vyks rinkimai ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią (Maironio g. 10), kur gruodžio 30 dieną (per Šventosios Šeimos šventę) bus atidaryta gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki sausio 8 dienos, Trijų Karalių iškilmės. Specialiai sudaryta komisija paskelbs konkurso nugalėtoją bei kitas nominacijas laimėjusias prakartėles sausio 8 dieną. Pagrindinis konkurso prizas – Neapolyje (Italijoje) pagaminta tradicinė prakartėlė.

KONKURSO NUOSTATAI:
Prakartėlę į artimiausią konkurso organizatorių nurodytą vietą reikia pristatyti nuo lapkričio 14 iki gruodžio 15 dienos (imtinai). Atiduodant prakartėlę reikia užpildyti dalyvio anketą. Prakartėles darbo valandomis (arba savaitgalį) priima:
• Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija (Maironio g. 10). Koordinatorius – Valdas Titas Ancevičius (+370 650 74189)
• Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Vilniaus g. 2). Koordinatorė – Giedrė Gagilaitė (+370 686 30227)
• Kauno Šv. Jurgio bažnyčia (Papilio g. 7). Koordinatorė – Aldona Šidagienė (+370 673 42916)
• Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Savanorių g. 4). Koordinatorius – br. Carlo Bertagnin OFM (+370 614 67569)
• Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija (Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.). Koordinatorė – Jūratė Lapienienė (+370 683 59727)
• Kryžių kalno vienuolynas (Jurgaičių k., Meškuičių sen.). Koordinatorius – br. Andrius Dobrovolskas OFM (+370 698 44769)
1. Rekomenduojama, kad Prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šeima – ir tėveliai, ir vaikai, ir išradingi seneliai.
2. Prakartėlė turi būti trimatė, t. y. turėti ilgį, plotį ir aukštį, tačiau pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 cm*42 cm).
3. Prakartėlę galima gaminti iš bet kokių žmonėms ir aplinkai nepavojingų bei negendančių medžiagų – molio, popieriaus, šiaudų, audinių, medienos, plastilino, modelino, etc.
4. Prakartėlė turi būti stabili ir pakankamai patvari, kad esant reikalui ją būtų galima transportuoti. Prakartėlės pagrindas turi būti kietas (geriausia iš kartono, plonos faneros).
5. Prakartėlėje esamų personažų skaičius nėra ribojamas, tačiau figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją ir nenutolti nuo esmės. Privalomieji Prakartėlės elementai: tvartelis (grota), kūdikėlis Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildomi elementai: piemenėliai, jautis, asilas, avys.
6. Įkvėpimo Prakartėlės kūrimui galima semtis iš Evangelijos pagal Luką (Lk 2, 1-21) bei Pranciškoniškųjų šaltinių: Tomo Celaniečio „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, (139-143 psl.)
Konkursą organizuoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.
Daugiau informacijos: Facebook puslapyje: @prakarteliukonkursas

Konkursą organizuoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero provincija.

   

Svetainėje lankosi 10 svečių ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija