Šv. Mišių laikas
Karmėlavos viešojoje  Šv. Onos
koplyčioje

 

Šiokiadieniais

9 val.

Šeštadieniais

10 val.

Sekmadieniais

10 val.

12 val.

Kitu laiku - pagal susitarimą su klebonu

   

Marijos radijas  

marijosradijas

   

PTM logo svetainems su fonu

   

KPL logotipas

   

Kauno II dekanatas  

Kauno 2 dekanatas

   

Vilnius, 2016 m. gruodžio 24 d.

Ganytojų Laiškas Šv. Kalėdoms,
skelbiant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Metus Lietuvoje

Tiesa padarys jus laisvus!

Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2, 4). Taip, žmonės Dievui yra jo mylimieji! Štai dėl ko Jis juos aplanko. Jis tampa kūdikiu, kad mūsų širdys būtų sujaudintos tos švelnios Dievo artumo paguodos. Ją mums primena ir kiekvienas pasaulį išvydęs kūdikis, atspindintis šį Kalėdų stebuklą. Įsikūnijęs ir šios žemės keliais vaikščiojęs Viešpats nori, kad žmogus patirtų Dievo Gailestingosios Meilės iniciatyvą. Kaip svarbu ją pastebėti ir į ją atsiliepti!

Kalėdos sujungia dangų ir žemę. Ne veltui evangelistas Jonas šį įvykį apibūdina sakiniu: “Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų” (Jn 1, 14). Dievas panoro atskleisti tiesą apie save. Kūrėjas troško žmogų išlaisvinti iš nežinios tamsos. Dar seniai, ateinančių įvykių nuojautos įkvėptas, pranašas Izaijas sušuko: “Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė” (Iz 9, 1). Taip, Kristus yra didi šviesa žmonijai! Dievas savo įsikūnijimu atskleidė tiesą, kuri žmogų išlaisvina iš mitų, beprasmybės ir bejėgiškumo. Kalėdų šventė vėl kviečia mus šią tiesą pažinti ir priimti. O ją įkūnyti savo gyvenime galime padėdami savo broliams ir seserims išsilaisvinti iš nežinios ir nevilties tamsos. Jei žmogus tiki Dievu, jis turi tapti Jo tiesos bendradarbiu. Jei jis priima Kristų, jis savo mokytojo pavyzdžiu gyvenimą paverčia dovana kitam žmogui, savo Tėvynei ir pačiam Dievui. Kalėdos yra nauja proga priimti užgimstantį Kristų į savo gyvenimą. Kartu su piemenimis, tą naktį nakvojusiais laukuose, vėl išgirskime Viešpaties angelo žinią: “Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10-11).

Kalėdų žinios aidas toliau sklinda per pasaulio istoriją, kultūras ir tautas. Viešpaties Mesijo užgimimas, Jo misija, kryžiaus auka ir prisikėlimas įkvėpė nesuskaitomus būrius vyrų ir moterų šventam gyvenimui. Tikėjimo didvyrių turi ir mūsų Tėvynė. Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju. Tad ateinančiais 2017 metais, pirmą kartą mūsų krašte bus švenčiama skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – iškilmių liturgija. Nors paskutinį kartą prieš 30 metų palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis, tačiau tai įvyko Romoje. Dabar visi turėsime galimybę dalyvauti šioje ypatingoje istorinėje iškilmėje Lietuvoje.

Ateinančius 2017 metus Lietuvos ganytojai skelbia arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkiu tebus Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Šis Jėzaus pažadas yra pasirinktas ir 2017 m. birželio 23-25 dienomis Vilniuje vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų tema. Garbingasis Teofilius Matulionis paliudijo šią tiesą savo gyvenimu. Jam Viešpats skyrė kankinio garbę. Tarsi ją nujausdamas, ganytojas savo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko “Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes!” Ištvėręs ilgus sovietinių kalėjimų ir lagerių metus, tačiau laisvas ir nepalaužtas, jis nesvyruodamas liudijo Kristaus evangelijos tiesą. Didžiuokimės, kad Viešpats Lietuvai dovanojo arkivyskupą Teofilių Matulionį. Popiežius Pijus XI 1936 m. audiencijoje Vatikane dalyvavusiai lietuvių maldininkų grupei pasakė: “Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!”

Garbingojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus gyvenime atsiskleidžia ne tiek fizinė jėga, kiek galinga Dvasios tvirtybė. Jo gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas nori mums perteikti: ištikimybė Evangelijai, tarnavimas Bažnyčiai, artimo meilė ir rūpestis tikėjimo skleidimu – misijomis. Suprasdamas, kad šių uždavinių įgyvendinimas pranoksta žmogaus jėgas, garbingasis Teofilius sėmėsi stiprybės maldoje. Jo iniciatyva 1940 metais Kauno šv. Mikalojaus (seserų benediktinių) bažnyčioje buvo pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Malda ir pasivedimas Viešpaties valiai padėjo jam išgyventi sudėtingiausius išbandymus ir išlikti nepalaužtos dvasios iki galo liudijant, kokią jėgą trapiam žmogui suteikia krikščioniškasis tikėjimas.

Tad dėkodami Dievui už arkivyskupą Teofilių Matulionį, melskime, kad ir mes būtume sustiprinti drąsa laisvai skelbti Kristaus tiesą. Melskime, kad visi būtume drąsūs krikščioniško gyvenimo liudytojai. Te įsikūnijusi Dievo malonė, kurią švenčiame Kalėdų iškilmėje, tampa regima ir mūsų gyvenime.

Šventoji Mergelė Marija, kurios pasirodymo Fatimoje šimtąsias metines 2017 metais švęsime, tegloboja mūsų kraštą ir mus visus, netrukus įžengsiančius į Naujuosius Viešpaties ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus!

Lietuvos vyskupai

Gruodžio 18 d. 


10
 val. Šv. Mišios

12 val.  Šv. Mišios

15 val. Šv. Mišios (Rekolekcijos)

 

Gruodžio 24 d. 

    Bernelių  Šv. Mišios
               22 val.

 

Gruodžio 25 d.

    Šv. Kalėdos

 Šv. Mišios 10 ir 12 val.

 

Gruodžio 26 d.

Šv. Mišios 10 val.

Maldos prie Advento vainiko eiga

Kryžiaus ženklas

Skaitinys (Dievo Žodžio ištrauka)

Trumpa tyla apmąstymui

Malda prieš uždegant žvakę
Šis vainikas su keturiomis žvakėmis - tai Advento simbolis. Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Melskime Dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų pastangas parengti savo širdis Jo sūnaus atėjimui.

Uždegama žvakė (kiekvieną sekmadienį uždega vis kitas šeimos narys) ir skaitoma savaitės malda.

Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui.

Kryžiaus ženklas.

Pirmasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 2, 1-2, Rom13, 11-14, Mt 24, 37-44

Malda

Ateinantis gyventi tarp mūsų Dieve,
prašome Tavo malonės nusimesti tamsos darbus,
apsiginkluoti šviesos ginklais. Tegu Ramybės Kunigaikščio atėjimas karo ir naikinimo ginklus paverčia taikos ir klestėjimo įrankiais.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Antrasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 11, 1-10, Rom 15, 4-9, Mt 3, 1-12

Malda

Ištvermės ir paguodos Dieve,
padėk ištiesinti mūsų takus, mūsų tikėjimas tebūna atviras Tavo Šventajai Dvasiai, kad neteistume kitų pagal išorę ir tarpusavyje būtume vienos minties.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Trečiasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 35, 1-6.10 Jok 5, 7-10, Mt 11, 2-11

Malda

Žmogų gelbstintis Dieve, 
meldžiame Tavo malonės - sustiprink mūsų širdis. Siųsk mus darbuotis dėl Tavo Karalystės derliaus: guosti nusiminusius, drąsinti nusilpusius, pagelbėti alkstantiems, melstis už kenčiančius.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Ketvirtasis Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 7, 10-14, Rom 1, 1-7, Mt 1, 18-24

Malda

Dieve su mumis, 
leisk mums tikėjimo klusnumu atsiliepti į Tavuosius užmojus ir paraginimus. Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui, teauga mūsų pasitikėjimas Tavo Valia.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

 Parengta pagal "Caritas"

advento vainikas

Adventas

Adventas - vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo metas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės metas.

  • Raskime laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje. Atsisakykime ko nors (betikslio televizijos žiūrėjimo ar naršymo internete), kad laiko tam užtektų.
  • Studijuokime Dievo Žodį ir apmąstykime įsikūnijimo - Dievo tapimo žmogumi - slėpinį.
  • Permąstykime savo gyvenimą.
  • Susigrąžinkime viltį, kad Dievas atnaujins pasaulį - Jis mūsų niekada neapleidžia, ir ateis tokia diena, kai nušluostys kiekvieną mūsų ašarą.
  • Atsisakykime ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti. Tuo, ką turime, dosniai pasidalykime su stokojančiuoju.

Advento vainikas

Advento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Mieste buvo daug našlaičių, kurie neturėjo namų ir elgetaudavo. Evangelikų pastorius J. Wichernas įsigijo didelį namą ir suteikė jiems pastogę bei maisto. Jis rūpinosi, kad vaikai įgytų profesiją. Jie nustojo elgetauti, išmoko užsidirbti pragyvenimui. Kasmet per Adventą pastorius kviesdavo vaikus melstis ir sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos kiekvienas maldos grupelės vaikas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę.

Daugeliui Advento vainikas taip patiko, kad ši idėja išplito, ypač šeimose. Tačiau kur namuose rasti vietos su dvidešimt keturiomis žvakėmis? Taip žvakių liko tik keturios. Jos reiškia keturias Advento savaites. Viena po kitos uždegant žvakes artėjama prie Jėzaus gimimo.

Vainiko žvakės namuose įžiebiamos šeštadienio vakare, kai prasideda liturginis sekmadienio laikas. Susirenka visa šeima, prieš uždegant žvakę kalbama malda. Kiekvieną savaitę uždegti žvakę gali vis kitas šeimos narys.

 „Caritas“ žvakelės

005Šios žvakelės yra solidarumo su vargstančiaisiais simbolis.

Pirma, žvakelės savikainos dalis paremia Carito žvakelių dirbtuvių iniciatyvą. Šių dirbtuvių tikslas - socialiai pažeistiems asmenims vietoje žuvies duoti meškerę, kitaip tariant, palydėti jose dirbančius žmones (išmokyti juos dirbti, tinkamai elgtis su pinigais, atgauti pasitikėjimą savimi) ir sugrąžinti į visuomenę.

Kita aukos dalis (tai, ką paaukojate virš savikainos) atitenka jūsų parapijos vargstantiesiems, pvz., seneliams, vaikams - tiems, kam jūsų parapijos bendruomenė yra įsipareigojusi padėti. Kiekviena parapija pati apsisprendžia, kaip tikslingiausiai panaudoti jūsų paaukotas lėšas, kad pagalbą gautų tie, kuriems jos labiausiai reikia.

Įsigyk Caritas žvakelių ir dalykis tikėjimo šviesa su vargstančiaisiais!

Advento akcija "Gerumas mus vienija"

"Gerumas mus vienija" vyksta kasmet nuo 1997 m. Akciją apibūdina 4 žodžiai:

  • Adventas dažnai jis prabėga nepastebėtas, jį pasigrobia anksčiau į parduotuves atėjusios Kalėdos. Taigi, šia akcija siekiama padėti mums visiems susigrąžinti Adventą. 
  • Malda, apmąstanti Dievo Žodį, yra kelias, vedantis per Adventą. Pasirinkę kitą kelią greitai pasklysime tarp pasaulio triukšmo, kasdienės skubos ir rūpesčių kalnų. Malda yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.
  • Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, o pirmiausia meilės ir broliško artumo, mes ugdomės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje.
  • Caritas tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, negali laikyti vien sau, o yra kviečiamas juo dalytis. Kviečiame visus prisijungi prie šios nuostabios tarnystės savo bendruomenėse.

 

 Parengta pagal "Caritas" lankstinuką.

 

   

Svetainėje lankosi 7 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© Karmėlavos šv. Onos parapija